Onze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel te Curaçao op 22 augustus 2023 

Op de inhoud van deze Algemene Voorwaarden rusten auteursrechten. Dit betekent dat het niet is toegestaan, zonder toestemming van de rechthebbende op de auteursrechten, algemene voorwaarden over te nemen en of kopiëren in welke vorm dan ook !

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verrichting van diensten ten behoeve van de opdrachtgever.
1.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en derden zijn niet van toepassing.
1.3. Bij het aangaan van de overeenkomst zullen de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld of langs elektronische weg aan de opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden niet direct bij de overeenkomst zijn gesloten, verwijst RHOA de opdrachtgever naar de website van www.rho-a.com. waar de algemene voorwaarden vermeld staan.
1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze door opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5. RHOA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Berichtgeving van deze wijzigingen zal op de website van RHOA en/of per elektronisch weg bekend worden gemaakt.
1.6. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
1.7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: AANBOD
2.1. Een aan RHOA verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd.
2.2. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht zal RHOA worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden medewerkers.
ARTIKEL 3: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
3.1. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2. De aanvaarding van de overeenkomst van opdracht dient schriftelijk door de opdrachtgever te zijn bevestigd.
3.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de overeenkomst van opdracht is vermeld of is overeengekomen. Op de te verrichten werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar daarvan wordt met de overeenkomst van opdracht meegezonden en bij akkoord aangeven bij het sluiten van de overeenkomst.
3.4. Indien deze algemene voorwaarde niet mee is geleverd zoals vermeld staat in de overeenkomst van opdracht dient de opdrachtgever RHOA hierop te wijzen.
3.5. De overeenkomst van opdracht wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na tekenen.
3.6. De overeenkomst kan na een contractduur van 3 maanden, minimaal één maand van tevoren schriftelijk worden opgezegd door de opdrachtgever.
ARTIKEL 4: WERKZAAMHEDEN
4.1. In het geval dat RHOA de opdracht wordt gegeven om debiteurenbeheer werkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling te verkrijgen, dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen. Tenzij dit voor ondertekening van de opdracht anders is overeengekomen.
4.2. Het staat RHOA. niet vrij om derden, waaronder een incassobureau of dergelijk, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures.
4.3. Indien dit wel wordt verzocht, zal het dossier uit handen worden gegeven en zullen de kosten en risico's geheel in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Na uit handen geven is RHOA niet meer aansprakelijk voor het desbetreffende dossier.
ARTIKEL 5: BEËINDIGING WERKZAAMHEDEN
5.1. RHOA is gerechtigd haar debiteurenbeheer activiteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure is te verkrijgen, omdat de debiteur de vordering op juridische gronden betwist.
5.2. RHOA is gerechtigd haar debiteurenbeheer activiteiten te beëindigen als de opdrachtgever dan wel debiteur schade, in wat voor vorm dan ook, toebrengt aan de naam RHOA.
5.3. Een debiteurenbeheer-opdracht eindigt indien de bedragen zijn geïncasseerd, dan wel maatregelen geheel of gedeeltelijk hebben gefaald en van voortzetting geen resultaat valt te verwachten of indien de kosten van de voortzetting van de debiteurenbeheer werkzaamheden niet opwegen tegen de te verwachten baten. Een en ander ter beoordeling van RHOA.
5.4. Aan het eind van elke maand wordt door RHOA indien van toepassing een afgehandeld rapportage debiteuren opgemaakt waarin bewijsmateriaal van geïncasseerde bedrag door RHOA  en de doorberekende 10% succesfee als kosten worden opgenomen. Deze staat los van de vaste maandelijkse debiteurenbeheer fee en gemaakte afspraken die reeds in de overeenkomst van opdracht zijn opgenomen.
ARTIKEL 6: TARIEVEN
6.1. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen berekend RHOA voor de door haar verrichte werkzaamheden de maandelijkse debiteurenbeheer fee en 10% succesfee op elk ingediende openstaande factuur bij succesvolle(deels) betaling, zoals die in haar tarieven en/of overeenkomst van opdracht is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
6.2.10% succesfee kosten worden niet in rekening gebracht indien het niet succesvol is geïncasseerd, of het dossier op eigen verzoek van de opdrachtgever wordt gesloten of indien RHOA het dossier sluit, omdat het dossier elders ondergebracht wordt.
6.3. Voor consult en/of instructies wordt minimaal één uur gefactureerd aan de opdrachtgever.
6.4. RHOA heeft het recht de haar volgens overeengekomen overeenkomst toekomende vergoeding aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de schuldenaar de betaling doet rechtstreeks aan de opdrachtgever, RHOA. zonder bericht laat of indien het dossier gesloten wordt, omdat het dossier elders ondergebracht wordt. In deze gevallen wordt het vaste debiteurenbeheer fee van één maand in rekening gebracht.
6.5. RHOA is gerechtigd haar tarieven per 1 januari aan te indexeren op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Deze zal aan de opdrachtgever minstens één maand van tevoren bekend worden gemaakt.
6.6. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (OB).
6.7. Debiteurenbeheer wordt aangegaan voor een contractduur van 3 maanden, daarna maandelijks opzegbaar, indien er geen schriftelijke opzegging middels een email via info@rho-a.com volgt, wordt het stilzwijgend met een maand verlengd.
6.8. Een schriftelijke opzegging is enkel geldig per e-mail, deze dient te worden verzonden naar info@rho-a.com onder vermelding van opzegging. Indien opzegging geschiedt middels een ander communicatiemiddel geldt dit niet als opzegging en zal de overeenkomst van opdracht doorlopen.
6.9. RHOA is gerechtigd om het dossier te sluiten en kosten in rekening te brengen in de navolgende gevallen:
indien de opdrachtgever zelf een oplossing aangaat met de debiteur;
indien de opdrachtgever het dossier elders onderbrengt, en;
indien de opdrachtgever het dossier intrekt.
6.10. De grondslag voor de berekening van de 10% succesfee zijn alle geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie de betaling afkomstig is, van alle rechtstreeks aan de eisende partij betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden voor het verstrekken van de opdracht aan RHOA Met betaling wordt gelijkgesteld ter voldoening van de uit handen gegeven vordering. Betalingsbewijs van derden kan door RHOA ingediend worden bij maandelijkse factuur van debiteurenbeheer kosten.
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1. RHOA is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
7.2. RHOA is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
7.3. RHOA is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. RHOA kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.
7.5. RHOA is nimmer aansprakelijk voor (in)direct schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. RHOA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, procureurs, deurwaarders en/of deskundigen.
7.7. RHOA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden of te lijden (immateriële) schade door toedoen van gerechtelijke procedures.
7.8. Indien opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden, dan wel informatie waarvan verwacht kan worden dat de opdrachtgever deze kende of had kunnen weten niet heeft verstrekt ten behoeve van het dossier, komen alle kosten van deze procedure voor rekening van opdrachtgever.
ARTIKEL 8: OVERMACHT
8.1. RHOA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.2. RHOA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
8.3. RHOA is in geval van een overmachtsituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming) welke van haar zijde of die van de opdrachtgever opkomt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
ARTIKEL 9: JURIDISCH
9.1. RHOA is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. RHOA staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
9.2. Verstrekte opdrachten worden door RHOA uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
ARTIKEL 10: BETALING
10.1. Betaling dient te geschieden in Antilliaanse guldens. De voldoening dient te geschieden binnen 14 dagen nadat RHOA haar factuur aan haar opdrachtgever toegezonden heeft.
10.2. Indien een factuur van RHOA niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is RHOA gerechtigd de diensten ten behoeve van opdrachtgever op te schorten.
10.3. Opdrachtgever kan zich jegens RHOA nooit met een beroep op verrekening aan haar verplichting tot betaling onttrekken.
10.4. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.
ARTIKEL 11: DERDENGELDEN
11.1 .(Deels)betalingen van debiteuren die rechtstreeks bij de opdrachtgever binnenkomen dienen door opdrachtgever gemeld te worden aan RHOA. RHOA streeft ernaar om betalingsbewijzen van debiteuren zelf te verkrijgen, indien dit niet haalbaar is, dient de opdrachtgever maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan RHOA. Als tijdstip van betaling wordt het tijdstip van bijschrijving op de bankrekening aangemerkt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
11.2. Betalingen die door debiteuren worden verricht op welke rekeningnummer dan ook van de opdrachtgever, worden in alle gevallen geacht bevrijdende betalingen te zijn.
ARTIKEL 12: DEBITEURENBEHEER WERKZAAMHEDEN
12.1. Indien de opdrachtgever RHOA opdracht geeft een vordering te incasseren, zal RHOA trachten de volgende bedragen te incasseren:
(het restant van) de hoofdsom;
En/of overeengekomen bedrag;
12.2. De opdrachtgever machtigt RHOA in zijn/haar naam alle benodigde (debiteurenbeheer)-handelingen te verrichten die naar het oordeel van RHOA noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in toestemming tot:
Vrije benadering via alle mogelijk communicatie middelen, hetzijde schriftelijk als telefonisch van de debiteur;
het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling;
12.3. Opdrachtgever dient alle nodige gegevens en/of bewijsstukken benodigd voor een succesvolle vordering te verschaffen en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
12.4. Opdrachtgever dient melding te doen van gewijzigde omstandigheden van de debiteur, inclusief alle betalingen, correspondentie en alle contacten tussen opdrachtgever en de debiteur.
12.5. Na acceptatie van de (debiteurenbeheer) opdracht door RHOA is opdrachtgever gehouden een debiteur die zich tot haar wendt door te verwijzen naar RHOA en zich tevens te onthouden van alle handelingen betreffende de afwikkeling van de opdracht.
ARTIKEL 13: BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN
13.1. Indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is RHOA gerechtigd haar factuur – na aanmaning – uit handen te geven aan een incassobureau en zullen alle extra kosten op opdrachtgever terechtkomen.
ARTIKEL 14: PRIVACY/GEHEIMHOUDING
14.1. RHOA en haar medewerkers betrachten strikte geheimhouding omtrent alle gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Aan derden worden geen inlichtingen over debiteuren verstrekt, tenzij dit geschiedt met toestemming van de opdrachtgever. Onder derden worden in dit verband niet verstaan personen die door opdrachtgever rechtstreeks betrokken zijn bij wie de verstrekking noodzakelijk is in het kader van de te verrichten werkzaamheden
14.2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld.
ARTIKEL 15: ONTBINDING EN OPSCHORTING
15.1. RHOA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst RHOA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen;
de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de opdrachtgever van toepassing is verklaard;
indien beslag op goederen van de opdrachtgever is gelegd;
indien de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van RHOA kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
15.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RHOA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RHOA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.3. Bij misbruik en/of het niet op de juiste manier gebruiken van de internetapplicatie (dossier online) is RHOA gerechtigd om de opdrachtgever zonder kennisgeving geen inzage meer te verschaffen en de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
15.4. Opzegging geschiedt slechts door middel van een e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand na de contractduur van 3 maanden.
ARTIKEL 16: VERNIETIGING
16.1. RHOA kan op grond van dwaling, bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden de overeenkomst tussen haar opdrachtnemer volledig vernietigen.
16.2. De overeenkomst zal in geval van vernietiging worden opgezegd door middel van een brief met de mededeling dat de overeenkomst wordt vernietigd op grond van een wilsgebrek.
16.3. Bij vernietiging op grond van de eerder genoemde wilsgebreken kan RHOA ten nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (toekomstige) schade.
ARTIKEL 17: WIJZIGINGSCLAUSULE
17.1. Indien een bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, in strijd is met dwingende Nederlands rechterlijke bepalingen, dan wel door de rechter op enige andere grond nietig wordt verklaard, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd te met de wet of nietig te zijn.
17.2. Strijdigheid van enige bepaling zal nimmer de gehele overeenkomst, maar uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.
17.3. RHOA is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op de aangekondigde datum van in werking treden.
17.4. Indien geen datum van in werking treden bekend is, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
ARTIKEL 18: KLACHTEN
18.1. Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van de diensten of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven aan e-mail info@rho-a.com
18.2. Klachten worden binnen twee weken behandeld. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van RHOA daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT
19.1. Op de rechtsverhouding tussen RHOA en haar opdrachtgever is het Curaçaose recht van toepassing. Ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
19.2. De rechter van de rechtbank in Curaçao is bevoegd om over voorkomende geschillen tussen RHOA en opdrachtgever te beslissen. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden RHOA Versie 1.0 augustus 2023